Daina Valančienė, Augutė Liutkevičienė, Irena Zaleskienė

Tyrimais grįstas ugdymo turinys yra viena iš esminių švietimo atsinaujinimo krypčių. Todėl ypatingai džiugu, kad mūsų gimnazija yra atrinkta dalyvauti mokslo projekte, kuriant ir tiriant mokinių kultūrinio raštingumo ugdymo instrumentus: pamokų scenarijus, mokinių pažangos matavimo skales ir kt. Svarbu pažymėti, kad šiais metais DIALLS projektas buvo pripažintas geriausiu tarptautiniu Vilniaus Universiteto projektu, o VU projekto tyrimo grupė apdovanota už reikšmingus mokslo pasiekimus. Taigi, trumpai pristatome projektą ir Elektrėnų Versmės gimnazijos vaidmenį jame.

Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Ugdymo mokslų institutas įgyvendina Europos komisijos Mokslo ir inovacijų Programos HORIZON2020 projektą „Dialogas ir argumentavimas, ugdant kultūrinį raštingumą mokyklose“(sutrumpintai DIALLS). Tai yra trejų metų projektas, kurio veiklas įgyvendina Europos šalių (Jungtinės Karalystės, Portugalijos, Ispanijos, Vokietijos, Kipro, Portugalijos, Prancūzijos, Lietuvos ir Izraelio) mokslinio tyrimo institucijos kartu su mokyklomis.Projektą koordinuoja Kembridžo universiteto Švietimo fakultetas. Lietuvoje projektą vykdo VU Ugdymo mokslų institutas kartu su Elektrėnų Versmės ir Vilniaus Šv, Kristoforo gimnazijomis, Vilniaus Ąžuolyno, Sausio 13-osios ir Mažeikių Ventos progimnazijomis, Vilniaus Šiaurės Licėjaus pradine mokykla ir ikimokyklinio ugdymo institucija „Aukštyn kojom“.

Pagrindiniai projekto tikslai yra šie: pirma, padėti mokykliniam jaunimui ugdytis kultūrinį raštingumą, naudojant „dialogą“ ir „argumentavimą“. Šios priemonės šiuolaikiniame edukaciniame kontekste laikomos pagrindiniais įrankiais, norint ugdytis savąjį tapatumą, geriau suprasti įvairias kultūras, panašumus ir skirtybes. To ir sieksime projekto veiklose, kurdami kultūriniam raštingumui palankų turinį bendrojo ugdymo mokyklose: mokiniams bus ne tik pateikiamas turinys, bet jie ir patys kurs turinį, reflektuojantį kultūrines ir visuomenines vertybes, mokysis diskutuoti virtualiose platformose su kitų šalių jaunimu. Taip bus ugdomas tarpkultūriškumas, skatinamas efektyvus tarpkultūrinis dialogas ir tarpusavio supratimas, kuriamos bendraamžių „prasmės.Antra, bus kuriamos mokinių kultūrinio raštingumo pasiekimų skalės, padėsiančias matuoti ir vertinti pradinių, progimnazijos ir gimnazijos mokinių kultūrinę kompetenciją (žinias, gebėjimus, vertybines nuostatas). Tai padės mums geriau suprasti mokinių pilietinių ir kultūrinių vertybių raišką. Lyginamoji aštuonių šalių analizė išryškins socialinių veiksnių (socialinio ekonominio konteksto, amžiaus, etniškumo, lyties ir pan.) įtaką jaunimo Europinio tapatumo kūrimuisi.Trečia, DIALLS projekto veiklos bus nukreiptos tiesiogiai į formalųjį ugdymą ir skiriamos būtent formaliojo ugdymo (si) vaidmens stiprinimui, padedant mokiniams konstruojantis savąjį žinojimą ir supratimą, ugdantis tarpkultūrinio dialogo gebėjimus ir kompetencijas.

Pirmajame projekto etape Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos komanda (anglų kalbos mokytoja – ekspertė ir Vilniaus universiteto projektų tyrėja Daina Valančienė, lituanistės mokytojos ekspertės Augutė Liutkevičienė, Elvyra Kasperavičienė) kartu su kitų Lietuvos ir Portugalijos mokytojų komandomis kuria inovatyvius 15 pamokų scenarijus 14-15 metų mokiniams, panaudojant betekstines knygeles ir bežodinius filmukus. Nuo rugsėjo mėnesio šiuos pamokų planus naudos 7 Europos šalių ir Izraelio mokytojai. Mokinių veiklos rezultatas diskusijose bus vizualizuotos mokinių idėjos, t. y. jų sukurti kūrybiniai darbai (piešiniai, fotografijos, koliažai ir tk.), kuriais jie dalinsis su projekto bendraamžiais Europoje. Šie darbai bus eksponuojami virtualioje galerijoje, paskelbtoje projekto tinklalapyje (https://dialls2020.eu/). Tyrimo tikslais, kai kurios pamokos bus filmuojamos. Mokinių diskusijos, argumentavimas bus įrašomas, transkribuojamas, koduojamas. Trečiais projekto metais duomenys bus analizuojami, lyginami ir daromos išvados apie dialogo ir argumentavimo metodikų panaudojimo galimybes, ugdant (is) mokinių kultūrinį raštingumą. Tyrimo duomenų pagrindu bus formuluojamos ugdymo turinio atnaujinimo galimybės.

Tad smagu, kad ir mūsų gimnazijos mokytojai ir mokiniai bus atsinaujinimo proceso kūrėjai.

TAMO lamalogo logo01 logo wbg emokykla logo 2 LITNET LT soninis MOKYKLOMS eduroam  LOGO Valančiaus vaikai Nuotolinio mokymo sistema logoImagine200 kepure STT  teise