Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos Vaiko gerovės komisijos (toliau VGK) veiklą reglamentuoja „Vermės“ gimnazijos VGK sudarymo ir jos darbo tvarkos aprašas“ (2011-11-29, Įs.Nr.4V-92).

 

Komisijos sudėtis:

Pirmininkas – A. Gaučiėnė, socialinė pedagogė;

Pavaduotoja - S. Tamkevičienė, etikos mokytoja;

Sekretorė – J. Smolskytė;

Nariai:

   • D. Liutkevičiėnė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
   • D.Levickaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
   • A. Griščenkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
   • R.Baleišienė, psichologė;
   • J. Liaudanskienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;
   • A. Naujalienė, specialioji pedagogė;
   • R. Grigonienė, mokytojo padėjėja;

 

 

vgk2024

Komisijos uždaviniai – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą.

Komisijos funkcijos:

 1. Kiekvienais metais nustatyti gimnazijos prevencinio darbo prioritetus ir kryptis, suderinti juos su gimnazijos administracija, įgyvendinti teisės pažeidimų, alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, nusikalstamumo ir kitus prevencinius projektus;
 2. Vykdyti gimnazijos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, teisės pažeidimų prevencijos, mokinių užimtumo ir kitose srityse;
 3. Organizuoti švietimo pagalbą mokiniui, mokytojui ir vaiko atstovams pagal įstatymus;
 4. Teikti siūlymus gimnazijos vadovui dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės skyrimo inicijavimo;

Komisijos susirinkimai vyksta trečiadieniais  315 kab.

Posėdžiai šaukiami pagal poreikį.

 

 

TAMO lamalogo logo01 logo wbg emokykla logo 2 LITNET LT soninis MOKYKLOMS eduroam  LOGO Valančiaus vaikai Nuotolinio mokymo sistema logoImagine200 kepure STT  teise