PATVIRTINTA

Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos direktoriaus

2023 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 4V-185

 

ELEKTRĖNŲ „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS

2023 M. SPALIO  MĖN. VEIKLOS PLANAS

 


  

Eil.

Nr.

Priemonės pavadinimas

Data

Vykdytojas

Pastabos

 

SUSIRINKIMAI, PASITARIMAI, POSĖDŽIAI

 

 

 

1.       

VGK susirinkimai dėl mokinių, praleidžiančių pamokas be pateisinamos priežasties (situacijos analizė, mokinių konsultavimas), dėl spec. poreikių mokinių.

Spalio 5, 12, 19, 26 d.

A.Gaučienė

 

2.       

III klasių auklėtojų ir dėstančių mokytojų pasitarimas dėl „
Individualaus ugdymo plano keitimo tvarkos aprašo“ keitimo

Spalio 9 d.

D.Liutkevičienė

 

3.       

Pasitarimas dėl UTA įgyvendinimo

Spalio 9 d.

D.Liutkevičienė

 

4.       

Trišaliai susirinkimai ir tėvų (rūpintojų) konsultavimas.

Pagal poreikį

A.Gaučienė

 
 

RENGINIAI

     

1.       

Mokytojo dinos renginių organizavimas ir vykdymas

Spalio 2-5 d.

A.Griščenkienė

 

2.       

Psichikos sveikatos dienos minėjimas

Spalio 10 d.

R.Baleišienė, J.Liaudanskienė

 

3.       

„Interaktyvios profesijų žaidynės“

Spalio 23 d.

I.Jarašienė

Savivaldybės renginys

4.       

Karjeros ir profesijų pažinimo protmūšis

Spalio 18 d.

I.Jarašienė

Pertraukų metu

5.       

Proginio stendo „Simono Daukanto 230 gimimo metinės“ pristatymas bendruomenei

Spalio 27 d.

R.Ramanauskienė, M.Kuzmenkovienė,O.Brazinskienė 

 
 

VEIKLOS

   

 

1.       

Projekto „Repetuojam gyvenimą“ („Vaikų ir paauglių emocinio raštingumo stiprinimas“), skirto I kalsių mokiniams, veiklų organizavimas ir vykdymas

Spalio 3 d., 10 d.

R.Baleišienė

 

2.       

Projekto „Kurkim ir dalinkimės kartu“ veiklos „Savivertės stiprinimo pamokos“ (I klasių mokiniams).

Spalio 3 savaitę

R.Baleišienė

 

3.       

„Streso matavimai“.

Spalio 10 d.

J.Liaudanskienė

 

4.       

Integruota pamoka „Pirmoji pagalba“.

Spalio 10 d.

J.Liaudanskienė

 

5.       

Darbuotojų supažindinimas su priešgaisrinės ir saugos darbo vietoje reikalavimais.

Spalio 12-13 d.

K. Kuliešius

 

6.       

Pasirengimas pirmokų krikštynoms „Mes tokie I-oje klasėje!“

Spalio mėn.

A.Griščenkienė

 

7.       

III klasės mokinių individualių ugdymo planų analizė

Spalio mėn.

D.Liutkevičienė

 

8.       

Socialinės ir psichologinės pagalbos (probleminis elgesys, rizikos atvejai ir kt.) poreikio ir atvejų analizė.

Spalio mėn.

A.Gaučienė

Dalyvauja klasių auklėtojai

9.       

Įsakymų, susijusių su brandos egzaminų ir brandos darbo vykdymu, rengimas

Spalio mėn.

D. Levickaitė

 

10.   

„Mokymosi pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo“ naujos redakcijos rengimas

Spalio mėn.

D.Levickaitė

D.Liutkevičienė

A.Liutkevičienė

 

11.   

Gimnazijos 2022-2023 m.m. statistinių duomenų sisteminimas

Spalio mėn.

D. Levickaitė

 

12.   

3 klasės mokinių mokomųjų dalykų pasirinkimų suvedimas į mokinių registrą

Spalio mėn.

D. Levickaitė

 

13.   

Bendradarbiavimas su Elektrėnų PK tyrėjomis E.Venskutoniene ir D.Barišauskiene, prevencinės veiklos organizavimas ir vykdymas.

Spalio mėn.

A.Gaučienė

 

14.   

Informaciniai – pažintiniai susitikimai su 2 klasių mokiniais

Spalio mėn.

A.Gaučienė

 

15.   

Bendradarbiavimas su Elektrėnų socialinių paslaugų centro socialiais darbuotojais (poreikio analizė)

Spalio mėn.

A.Gaučienė

 

16.   

CO2 lygio nustatymas, tyrimo duomenų apibendrinimas

Spalio mėn.

J.Liaudanskienė

Bus tikslinama

17.   

Integruota biologijos pamoka „Gerieji ir blogieji angliavandeniai“

Spalio mėn.

J.Liaudanskienė

Bus tikslinama

18.   

Informacinio stendo „Sveikos mitybos menas“ rengimas ir pristatymas bendruomenei 

Spalio mėn.

J.Liaudanskienė

Bus tikslinama

19.   

I klasės mokinių supažindinimas su biblioteka ir skaitykla.

Spalio mėn.

M.Kuzmenkovienė

 

20.   

Kabinetų apšvietimo būklės patikrinimas.

Spalio mėn.

K.Kuliešius

 

21.   

Materialinių vertybių nurašymas.

Spalio mėn.

K.Kuliešius

 

 

PRIEŽIŪRA

   

 

1.       

Maitinimo organizavimo priežiūra

Spalio 4, 18 d.

J.Liaudanskienė

 

2.       

Pasirengimo įgyvendinti neformaliojo švietimo veiklas gimnazijoje stebėsena.

Spalio 23-27 d.

A.Griščenkienė

 

3.       

Suaugusiųjų klasių dienynų priežiūra

Spalio 23-27 d.

 

 

4.       

Pamokų 1-ose klasėse stebėjimas

Spalio mėn.

D.Levickaitė

 

5.       

1 klasių mokinių asmens bylų priežiūra

Spalio mėn.

D.Levickaitė

 

6.       

Rūbinių būklės patikrinimas

Spalio mėn.

K.Kuliešius, J.Liaudanskienė