PATVIRTINTA

Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos direktoriaus

2024 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 4V-150

 

ELEKTRĖNŲ „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS

2024 M. BIRŽELIO  MĖN. VEIKLOS PLANAS

  

 

Eil.

Nr.

Priemonės pavadinimas

Data

Vykdytojas

Pastabos

 

SUSIRINKIMAI, PASITARIMAI, POSĖDŽIAI

 

 

 

1.       

Mokytojų tarybos posėdis

Birželio 4 d.

R.Matonienė

 

2.       

Pasitarimai mokinių pažangumo klausimais (situacijos analizė, mokinių konsultavimas)

Birželio 10-14 d.

A.Gaučienė

 

3.       

Pasitarimai dėl mokinių, praleidžiančių pamokas be pateisinamos priežasties (situacijos analizė, mokinių konsultavimas)

Birželio 10-14 d.

A.Gaučienė

 

4.       

Pasitarimai mokytojų krūvio skirstymo klausimais

Birželio 10, 17 d.

D.Liutkevičienė

 

5.       

Mokytojų tarybos posėdis

Birželio 18 d.

R.Matonienė

 

6.       

Mokytojų tarybos posėdis

Birželio 27 d.

R.Matonienė

 

7.       

SUP mokinių ugdymosi situacijos aptarimas su tėvais

Birželio mėn.

A.Gaučienė

 
 

RENGINIAI

     

1.       

Gedulo ir Vilties dienos minėjimas. Atminimo medelio sodinimas. Stendiniai pranešimai

Birželio 14 d.

A.Griščenkienė, M.Kuzmenkovienė

 
 

VEIKLOS

   

 

1.       

III klasės mokinių individualaus ugdymo plano keitimas

Birželio 10-17 d.

D.Liutkevičienė

 

2.       

Pamokos III klasės mokiniams „Mano karjeros kelias: nuo kompiuterinių žaidimų iki realių jachtų“

Birželio 13 d.

R.Rakauskaitė

 

3.       

Ugdymo karjerai pamokos I-III klasių mokiniams

Birželio mėn.

R.Rakauskaitė

 

4.       

Individualios konsultacijos I-IV klasių mokiniams

Birželio mėn.

R.Rakauskaitė

 

5.       

Bendradarbiavimas su leidyklomis, naujų vadovėlių pristatymas, analizė, užsakymų  rengimas

Birželio mėn.

M.Kuzmenkovienė

 

6.      1.

Kabinetų ir sporto salės paruošimas  brandos egzaminams

Birželio mėn.

K.Kuliešius

 

7.      2.

Gimnazijos aplinkos tvarkymo darbai

Birželio mėn.

K.Kuliešius

 

8.       

Projekto „Mandala“ veiklos, skirtos I-III klasių mokiniams

Birželio mėn.

R.Baleišienė,

R.Ramanauskienė,

S.Tamkevičienė

 

9.       

Technologijų kabineto (Nr. 113) paruošimas remonto darbams

Birželio mėn.

K.Kuliešius

 

10.   

Brandos egzaminų ir įskaitų dokumentacijos tvarkymas

Birželio mėn.

D.Levickaitė

 

11.   

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas

Birželio mėn.

D.Levickaitė

 

12.   

Būsimų I klasių formavimas, dokumentų tvarkymas

Birželio mėn.

D.Levickaitė

 

13.   

III-IV klasių mobilių grupių sudarymas

Birželio mėn. 

D.Liutkevičienė

 

 

PRIEŽIŪRA

   

 

1.       

Maitinimo organizavimo priežiūra

Birželio 4, 18 d.

J.Liaudanskienė

 

2.       

Pirmosios pagalbos rinkinių priežiūra

Birželio 10-14 d.

J.Liaudanskienė

 

3.       

Tualetų higieninės būklės patikrinimas

Birželio 13 d.

K.Kuliešius

 

4.       

Dienynų priežiūra

Birželio mėn. 

D.Liutkevičienė

 

5.       

Dienynų priežiūra

Birželio mėn.

D.Levickaitė

 

6.       

Dienynų priežiūra

Birželio mėn.

A.Griščenkenė

 

_____________________