PATVIRTINTA

Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos direktoriaus

2022 m.  gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 4V-278

 

ELEKTRĖNŲ „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS

2023 M. SAUSI  MĖN. VEIKLOS PLANAS

 


Eil.

Nr.

Priemonės pavadinimas

Data

Vykdytojas

Pastabos

 

SUSIRINKIMAI, PASITARIMAI, POSĖDŽIAI

 

 

 

1.       

Pasitarimas dėl 2023 metų veiklos plano rengimo

Sausio 3, 10, 17, 24 d.

E.Kontrimas

 

2.       

Pasitarimai dėl mokinių, praleidžiančių pamokas be pateisinamos priežasties (situacijos analizė, mokinių konsultavimas)

Sausio 16-20 d.

VGK

 

3.       

Pasitarimai pasirengimo dėl UTA

Sausio 9, 16, 23 d.

D.Liutkevičienė

 
 

RENGINIAI

     

1.       

Pilietinė  akcija „Atmintis gyva, nes liudija“

Sausio 13 d.

A.Griščenkienė

 

2.       

Kūrybinių darbų paroda „Vilniaus miestui 700“

Sausio 25 d.

R.Ramanauskienė,

M.Kuzmenkovienė,

O.Brazinskienė

 
 

VEIKLOS

   

 

1.       

Šviestuvų keitimas choreografijos klasėje

Sausio 2-6 d.

K.Kuliešius

 

2.       

PUPP pasirinkimų tvarkymas mokinių registre ir KELTO sistemoje

Sausio 2-8 d.

D.Levickaitė

 

3.       

2019-2022 m. gimnazijos strateginio plano ir 2022 m. veiklos plano ataskaitų rengimas

Sausio 2-13 d.

D.Levickaitė

 

4.       

3-4 klasių mokinių konsultavimas IUP koregavimo klausimais, pasirinkimų keitimo įskaitų organizavimas

Sausio 2-20 d.

D.Liutkevičienė

 

5.       

Gimnazijos ūkinės veiklos plano 2023 metams rengimas

Iki sausio 15 d.

K.Kuliešius

 

6.       

Pamokų tvarkaraščio koregavimas

Sausio 23-31 d.

D.Liutkevičienė

 

7.       

I pusmečio rezultatų analizė

Sausio 23-31 d.

D.Levickaitė

 

8.       

Metinės viešųjų pirkimų ataskaitos rengimas ir paskelbimas per CVP IS.

Iki sausio 30 d.

K.Kuliešius

 

9.       

I etapo istorijos olimpiada

Sausio mėn.

D.Levickaitė

Pagal patvirtintą grafiką

10.   

Socialinio pedagogo ir VGK2022 metų veiklos plano įgyvendinimo ataskaitos ir  2023 metų veiklos plano rengimas

Sausio mėn.

A.Gaučienė

 

11.   

Integruotų pamokų „Žalingas elektroninių cigarečių poveikis sveikatai“ ciklas.

Sausio mėn.

A.Gaučienė

Pagal atskirą grafiką

12.   

Metinės ataskaitos M. Mažvydo bibliotekai rengimas

Sausio mėn.

M.Kuzmenkovienė,R.Ramanauskienė

 

13.   

Kompiuterių saugojimo patalpos įrengimas

Sausio mėn.

K.Kuliešius

 

14.   

Integruotos veiklos 1 klasių mokiniams, skirtos valgymo sutrikimų prevencijai

Sausio mėn.

R.Baleišienė

Pagal atskirą grafiką

 

PRIEŽIŪRA

   

 

1.       

Suaugusiųjų klasių dienynų priežiūra

Sausio 9-13 d.

D.Liutkevičienė

 

2.       

3-4 klasių dienynų priežiūra

Sausio 16-23 d.

D.Liutkevičienė

 

3.       

1-2 klasių dienynų priežiūra

Sausio 23-27 d.

D.Levickaitė

 

4.       

Mokinių, praleidžiančių be pateisinamos priežasties pamokas, stebėsena ir prevencinių priemonių taikymas

Sausio mėn.

A.Gaučienė

 

5.       

Tualetų higieninės būklės patikrinimas

Sausio mėn.

K. Kuliešius