Elektrėnų savivaldybės mero 2023 m. rugsėjo 14 d. potvarkiu Nr. 01V-156 „Dėl 2024 metų bazinės mokyklos skyrimo“,  Elektrėnų „Versmės“ gimnazija skiriama 2024 metų bazine mokykla. Asmenys, turintys brandos atestatą ir norintys perlaikyti arba papildomai laikyti brandos egzaminą 2024 m. pagrindinės sesijos metu, gali teikti prašymus iki lapkričio 24 d. gimnazijos raštinėje.

Kartu su prašymu bazinės mokyklos vadovui eksternas privalo pateikti:

1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;

2. Vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);

3. Užsienio kvalifikacijų atveju bent vieną iš  nurodytų dokumentų ar patvirtintą jo kopiją:

  • švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo;
  • studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai;
  • studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta (įskaitant pripažinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises, bei pripažinimą tik kartu su papildomais reikalavimais) lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui;
  • užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys);

4. Kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus (14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą).

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui D.Levickaitė,

Tel. 8 528 39894

TAMO lamalogo logo01 logo wbg emokykla logo 2 LITNET LT soninis MOKYKLOMS eduroam  LOGO Valančiaus vaikai Nuotolinio mokymo sistema logoImagine200 kepure STT  teise