Vadovaujantis 2020 m. kovo 16 d. LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-372 „Dėl Rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“ patvirtintomis Rekomendacijomis dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu, visose Lietuvos mokyklose ugdymo procesas vykdomas nuotoliniu būdu.  

           Atkreipiame dėmesį, kad 2019–2020 mokslo metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, reglamentuoja  įskaitos vykdymą ir nuotoliniu būdu. Tokią galimybę numato minėto aprašo 23 punktas:

„23. Mokiniai, besimokantys nuotoliniu būdu, gali laikyti įskaitą nuotoliniu būdu mokyklose, kurios turi teisę mokyti nuotoliniu būdu:

23.1. įskaitos vykdymo dieną per pokalbių ir vaizdo duomenų perdavimo programas („Skype“, „Google Talk“ ar kt.) mokinys ar buvęs mokinys atsakinėja  sąraše nurodytu laiku. Prie kompiuterio esančiam egzaminuojančiam ir vertinančiam mokytojui mokinys turi būti matomas ir girdimas;

23.2. mokinio, laikančio įskaitą nuotoliniu būdu, viešasis kalbėjimas įrašomas – daromas skaitmeninis garso ir vaizdo įrašas. Už įrašą atsakinga įskaitą vykdanti mokykla;

23.3. mokykla, naudodamasi informacinėmis komunikacinėmis priemonėmis įskaitoms vykdyti, turi užtikrinti, kad skaitmeninis garso ir vaizdo įrašas būtų išsaugotas 6 mėnesius.“

Jos vykdymas tęsiasi iki gegužės 22 d.​ 

Mūsų gimnazijoje lietuvių kalbos ir literatūros įskaita vyks balandžio 21-22 dienomis (2020-04-14 direktoriaus įsakymas Nr.2M-39)

Informuojame, kad, remiantis LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. V-516 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. ĮSAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, pakeistas Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 114 punktas. Jame numatoma, kad brandos darbo, menų ir technologijų brandos egzaminų mokinių darbai pristatomi ir vertinami mokyklinio brandos egzamino vertinimo centruose arba nuotoliniu būdu.

                      Menų, technologijų brandos egzaminų, brandos darbų pristatymai turėtų būti vykdomi nuotoliniu būdu. Jų vykdymas pratęstas iki gegužės 18 d.

Mūsų gimnazijoje brandos darbo pristatymas vyks balandžio 17 d. (2020-04-14 direktoriaus įsakymas Nr.2M-40), technologijų egzamino darbų pristatymas vyks gegužės 8 d. (2020-04-14 direktoriaus įsakymas Nr. 2M-38).

Informuojame, kad  2019-2020 mokslo metais pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas nebus vykdomas, nes LR švietimo, mokslo ir sporto ministras 2020 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-480 „Dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir socialinės pilietinės veiklos 2019-2020 mokslo metais" nustatė, kad 2019-2020 mokslo metais pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys nuo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo atleidžiamas, I-II gimnazijos klasės mokinys, 2019-2020 mokslo metais ne iki galo atlikęs ar neatlikęs socialinės-pilietinės veiklos, yra atleidžiamas nuo jos atlikimo.

SKELBIAME BRANDOS EGZAMINŲ 2019-2020 M.M. TVARKARAŠTĮ (patvirtinta 2020-04-10 d. LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-555)

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui D.Levickaitė

TAMO lamalogo logo01 logo wbg emokykla logo 2 LITNET LT soninis MOKYKLOMS eduroam  LOGO Valančiaus vaikai Nuotolinio mokymo sistema logoImagine200 kepure STT  teise