(112 abiturientai, vidurinį išsilavinimą įgijo 107)

Egzaminas

Regis

truota laikyti

Lai-kė

Išlai

kė mo

kinių

Išlaikė (%)

Išlaikė Lietu

voje (%)

Išlaikė savi

valdy

bėje

Paten

kina
mas pasie

kimų

lygis

(16-35)

Paten

kina
mas pasie

kimų

lygis (%)

Pagrin

dinis pasie

kimų lygis

(36-85)

Pagrin

dinis pasie

kimų

lygis (%)

Aukštes-

nysis

pasieki-

mų lygis

(86-100)

Aukštes-

nysis

pasieki-

lygis (%)

Įver

tini-

mas „Pui
kiai

(100

balų)

Gauto

balo

vidur
kis

(balo vidur
kis)

Lietuvių klb. ir literatūra 109 108 84 77,8% 89,79% 79,65% 50 59,5% 29 34,5 5 6% 1 38,4
Anglų kalba 96 94 94 100% 99,7% 99,4% 31 32,9% 57 60,6% 6 6,4% 0 48,7
Rusų kalba 12 11 11 100% 99,5% 100% 0 0 7 63,7% 4 36,3% 0 72,1
Matematika 96 87 62 71,3% 90,72% 71,11% 39 62,9 21 33,9 2 3,2% 0 37,7
Istorija 81 77 74 96,1% 99,38% 97,56% 42 56,8% 30 40,5% 2 2,7% 0 38,9
IT 9 6 5 83,3% 94,01% 87,5% 3 60% 2 40% 0 0% 0 40,6
Fizika 26 24 20 83,3% 95,31% 85,37% 8 40% 12 60% 0 0% 0 42,2
Chemija 18 16 15 93,8% 96,06% 88% 8 53,3% 6 40% 1 6,6% 0 37,9
Biologija 52 47 43 91,5% 95,71% 92,86% 18 41,8% 21 48,8% 4 9,3% 0 50,9
Geografija 47 43 42 97,6% 97,79% 98,44% 26 61,9% 15 35,7% 1 2,3% 0 35,8

 

pdf45 Elektrėnų „Versmės“ gimnazija. 2015 m. VBE rezultatų lyginamoji analizė

Duomenis susistemino direktoriaus pavaduotoja ugdymui D.Levickaitė 

TAMO lamalogo logo01 logo wbg emokykla logo 2 LITNET LT soninis MOKYKLOMS eduroam  LOGO Valančiaus vaikai Nuotolinio mokymo sistema logoImagine200 kepure STT  teise