Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos Vaiko gerovės komisija

 

Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos Vaiko gerovės komisijos (toliau VGK) veiklą reglamentuoja „Vermės“ gimnazijos VGK sudarymo ir jos darbo tvarkos aprašas“ (2011-11-29, Įs.Nr.4V-92).

 

Komisijos sudėtis:

Pirmininkas – A. Gaučiėnė, socialinė pedagogė;

Pavaduotoja - S. Bulaikienė, etikos mokytoja;

Sekretorė – D. Liutkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Nariai:

vgk2022

Komisijos uždaviniai – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą.

Komisijos funkcijos:

  1. Kiekvienais metais nustatyti gimnazijos prevencinio darbo prioritetus ir kryptis, suderinti juos su gimnazijos administracija, įgyvendinti teisės pažeidimų, alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, nusikalstamumo ir kitus prevencinius projektus;
  2. Vykdyti gimnazijos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, teisės pažeidimų prevencijos, mokinių užimtumo ir kitose srityse;
  3. Organizuoti švietimo pagalbą mokiniui, mokytojui ir vaiko atstovams pagal įstatymus;
  4. Teikti siūlymus gimnazijos vadovui dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės skyrimo inicijavimo;

Komisijos susirinkimai vyksta trečiadieniais  315 kab.

Posėdžiai šaukiami pagal poreikį.