PATVIRTINTA
Elektrėnų „Versmės“
gimnazijos direktoriaus
2015 m. gruodžio 11 d.
įsakymu Nr. 4V-287

 

 

 

 

I. BENDROJI DALIS

 

 1. Elektrėnų ,,Versmės“ gimnazijos mokinių elgesio taisyklės reglamentuoja mokinių teises ir pareigas, elgesį prieš pamokas, per pamokas, pertraukas ir renginius, mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo gimnazijoje tvarką.
 2. Taisyklės sudarytos remiantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, gimnazijos nuostatais, gimnazijos vidaus tvarkos taisyklėmis.
 3. Sudarydamas Mokymo sutartį, mokinys ir jo tėvai (globėjai, rūpintojai) susipažįsta su mokinių elgesio taisyklėmis.
 4. Gimnazijos bendruomenės nariai turi teisę teikti siūlymus dėl Taisyklių pakeitimų, kurie aptariami mokinių taryboje, mokytojų taryboje  ir gimnazijos taryboje.
 5. Mokinio taisyklių reikalavimų vykdymą prižiūri gimnazijos administracija, klasių auklėtojai, mokytojai, mokinių taryba. 

II. MOKINIO TEISĖS

 

 1. Pagal savo gebėjimus ir poreikius Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatytomis formomis ir būdais mokytis gimnazijoje, įgyti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą. 
 2. Gauti geros kokybės švietimą.
 3. Pasirinkti formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, saviraiškos poreikius tenkinančius šių programų modulius, pasirenkamųjų dalykų programas, kursus, esant galimybei dėstančius mokytojus.
 4. Nustatyta tvarka naudotis gimnazijos vadovėliais, biblioteka, skaitykla, sporto ir aktų salėmis, dirbtuvėmis, mokymo kabinetais, informacinėmis technologijomis.
 5. Gauti informaciją:

10.1. Apie gimnazijoje teikiamas švietimo programas, mokymosi formas, būdus;

10.2. Apie savo pasiekimų ir pažangos  vertinimą;

10.3. Apie gimnazijos gyvenimą ir veiklą. 

 1. Sulaukę 14 metų, savarankiškai pasirinkti dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) programą.
 2. Dalyvauti neformaliojo švietimo veikloje.
 3. Gauti kvalifikuotą pedagoginę, psichologinę, specialiąją, specialią pedagoginę, socialinę pedagoginę, informacinę, karjeros planavimo, pirmąją medicininę pagalbą gimnazijoje.
 4. Mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai  ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkantį ir mokymosi krūvį, ir darbo vietą.
 5. Gindamas savo interesus, kreiptis į bet kurį gimnazijos bendruomenės narį, turėti garantiją, kad dėl to nenukentės, dalyvauti posėdžiuose, susirinkimuose, kai svarstomos jo problemos.
 6. Dalyvauti gimnazijos savivaldoje, būti išrinktas į Lietuvos Mokinių parlamentą, į šalies mokinių savivaldos institucijas.
 7. Ne pamokų metu  organizuoti bendrus susirinkimus, akcijas mokinių bendruomenei aktualiais klausimais.
 8. Dalyvauti svarstant gimnazijos veiklos klausimus ir išsakyti savo nuomonę.
 9. Burtis į jaunimo organizacijas, judėjimus, neformalias grupes, klubus, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.
 10. Atsisakyti atlikti daugiau nei vieną kontrolinį darbą per dieną (apie numatomą kontrolinį darbą turi būti pranešta prieš savaitę). Kontroliniu laikomas darbas ne mažesnės kaip 30 minučių trukmės savarankiškas, projektinis, kūrybinis, laboratorinis ar kitoks raštu atliekamas ir įvertinamas darbas, skirtas dalyko programos dalies (temos, kelių temų, skyriaus, logiškai vientisos dalies, savarankiškai išmoktos dalies) išmokimui patikrinti.
 11. Iškilusius konfliktus spręsti pariteto pagrindais sudarytoje komisijoje, kurios narius iš dvigubai didesnio pasiūlytųjų skaičiaus pasirenka konfliktuojančios pusės.
 12. Laikytis savo įsitikinimų, jei jie nedaro žalos kitiems gimnazijos bendruomenės nariams, laisvai reikšti savo nuomonę, garantuojančią pagarbą kitų asmenų teisėms ir reputacijai.
 13. Laisvai tvarkyti savo asmeninį gyvenimą, jei tai neprieštarauja bendražmogiškoms elgesio normoms.
 14. Būti paskatintas.
 15. Atstovauti gimnazijai savivaldybės ar šalies renginiuose. Pasiekus aukštų ugdymo rezultatų, atstovauti Lietuvai tarptautiniuose konkursuose, olimpiadose ir kituose renginiuose.

 

III. MOKINIO PAREIGOS

 

 1. Pamokose:
 2. Padėti pagalbos reikalingam.
 3. Neteršti gimnazijos, jos aplinkos.
 4. Tausoti ir saugoti gimnazijos ar kitų organizacijų, kur vyksta gimnazijos renginiai, turtą.
 5. Pagarbiai bendrauti su mokytojais, mokiniais ir kitais bendruomenės nariais.
 6. Supažindinti savo tėvus (globėjus, rūpintojus) su žinių ir elgesio įvertinimais, gautais gimnazijoje.
 7. Pristatyti gydytojo pažymą, praleidus pamokas daugiau nei tris dienas iš eilės.
 8. Iki rugsėjo 15 d. pasitikrinti sveikatą ir pristatyti sveikatos pažymėjimą.
 9. Sąžiningai, pagal sugebėjimus mokytis.
 10. Mokytis pagal privalomo švietimo programas iki 16 metų.
 11. Gerbti savo gimnaziją, jos simbolius.
 12. Sudarius mokymosi sutartį, laikytis visų jos sąlygų, gimnazijos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų.

37.1. Ateiti į pamokas laiku;

37.2. Tinkamai pasiruošti kiekvienai pamokai, atsinešti visas darbui pamokoje reikalingas mokymosi priemones;

37.3. Neatlikus namų darbų ar nepasiruošus pamokai, prieš pamoką apie tai pranešti  mokytojui ir paaiškinti priežastį;

37.4. Būti nusiteikusiam darbui: susikaupusiam, aktyviam, pagal savo gebėjimus mokytis;

37.5.  Gerbti kitų mokinių teisę mokytis;

37.6.  Išeiti iš pamokos galima esant būtinybei ir tik gavus mokytojo leidimą;

37.7.  Radus sugadintą inventorių, apie tai pranešti mokytojui, gimnazijos administracijai;

37.8. Sugadinus inventorių, apie tai pranešti mokytojui, gimnazijos administracijai  bei atlyginti žalą;

37.9. Po pamokos palikti tvarkingą mokymosi vietą;

37.10. Laikytis saugumo reikalavimų ir nustatytų elgesio kabinete taisyklių;

37.11. Laisvas pamokas („langus”) skirti  savišvietai, darbui bibliotekoje, skaitykloje ar neformaliojo švietimo veiklai gimnazijoje, ar maitintis valgykloje.

 37.12. Dalyvauti gimnazijoje organizuojamuose testavimuose, pasiekimų patikrinimuose, bandomuosiuose egzaminuose

 1. Valgykloje:

38.1.  Lankytis pagal sudarytą grafiką;

38.2.  Elgtis mandagiai ir drausmingai, netriukšmauti, nesistumdyti, ramiai laukti eilėje;

38.3.  Laikytis švaros ir tvarkos, valgyti tik naudojant padėklus, pavalgius palikti tvarkingą valgymo vietą, nunešti indus;

 1. Sanitariniuose mazguose laikytis higieninių reikalavimų ir taupiai naudoti elektrą,  vandenį, sanitarines higienos priemones.
 2. Sąžiningai atlikti budėtojo pareigas koridoriuose ir  valgykloje. Prisistatyti budinčiam mokytojui, vykdyti budėtojų (mokinių, mokytojų, administracijos, valgyklos darbuotojų) nurodymus.
 3. Laikytis higienos reikalavimų, rengtis neperžengiant padorumo normų (gimnazijoje draudžiamas ryškus makiažas, drastiškos šukuosenos ir aksesuarai, gimnazijos bendruomenę ar jos dalį šokiruojanti apranga). Sportinę aprangą vilkėti tik kūno kultūros pamokose.
 4. Viršutinius rūbus, įskaitant galvos apdangalus, kabinti klasių rūbinėse; nepalikti kišenėse pinigų ar kitų vertingų daiktų. Dingus rūbams, nedelsiant kreiptis į klasės auklėtoją (už kišenėse paliktus daiktus atsako pats mokinys).
 5. Tvarkyti gimnazijos kabinetus ir aplinką.

 

IV. MOKINIUI DRAUDŽIAMA

 

 1.  Savo elgesiu sukurti kitiems ir sau pavojingas situacijas, suteikti fizinį skausmą ar moralinį pažeminimą.
 2.  Naudoti fizinę (muštis, stumdytis, spardytis ir pan.) ir emocinę (pravardžiuoti, grasinti, ignoruoti ir pan.) prievartą, reketuoti, vartoti necenzūrinius žodžiu, žaisti azartinius žaidimus.
 3. Per pamokas naudotis su mokymosi nesusijusiomis priemonėmis (mobiliuoju telefonu, mp3 grotuvu, ausinuku ir kt.).
 4. Filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų kalbą be jų sutikimo.
 5. Gimnazijoje sudarinėti turtinius sandorius (pirkti – parduoti - užstatyti).
 6. Įsinešti į gimnaziją ir demonstruoti garso įrašus ar leidinius, galinčius skatinti ir propaguoti terorizmą, rasizmą, žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją, žalingus įpročius, vartoti necenzūrinius žodžius (įvairiomis kalbomis), nepadorius ženklus, propaguoti ar viešinti nacistinius, sovietinius simbolius ir kt.
 7. Įnešti į gimnaziją sveikatai kenksmingas medžiagas (alkoholį, energetinius gėrimus, narkotikus ir kt.) bei daiktus, galinčius sutrikdyti sveikatą (ginklus, aštrius daiktus, dujų balionėlius, žiebtuvėlius, pirotechninius gaminius ir kt.).
 8. Ateiti į gimnaziją neblaiviam ar apsvaigusiam.
 9. Gimnazijoje, jos teritorijoje bei gimnazijos organizuojamuose renginiuose rūkyti (įskaitant ir elektronines cigaretes), vartoti kvaišalus ar juos reklamuoti.
 10. Viešai demonstruoti intymią draugystę.
 11. Per pamokas trukdyti pašalinėmis kalbomis, vaikščiojimu ar kitu netinkamu elgesiu.
 12. Dėvėti galvos ir veido uždangalus.

V. MOKINIO SKATINIMO TVARKA

 1. Padėka mokiniui reiškiama už labai gerą mokymąsi bei gerą elgesį, už akademinius, meninius, sportinius pasiekimus, aktyvią visuomeninę veiklą.
 2. Mokiniai gali būti skatinami šiomis priemonėmis:

57.1. Pagyrimu elektroniniame dienyne;

57.2. Padėka (žodine);

57.3. Padėka (raštu);

57.4. Padėka tėvams (raštu);

57.5. Direktoriaus įsakymu;

57.6. Viešu pagerbimu gimnazijoje vykstančiose Metų mokinio bei kitose šventėse;

57.7. Dalyvavimu gimnazijos organizuojamoje ekskursijoje ar išvykoje.

VI. NUOBAUDŲ SKYRIMO TVARKA

 1. Mokiniui už pareigų nevykdymą taikomos šios drausminės auklėjamojo poveikio priemonės:

58.1. Elgesio aptarimas (Vaiko gerovės komisijoje, klasės mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, kitų bendruomenės narių susirinkimuose);

58.2. Nepatenkinamas mokinio elgesio įvertinimas (mokytojų tarybos sprendimu);

58.3. Pastaba (klasės auklėtojo, mokytojo, direktoriaus įsakymas);

58.4. Papeikimas (direktoriaus įsakymas);

58.5. Laikinas mokinio iškėlimas į kitą klasę;

58.6. Laikinas nušalinimas nuo dalyko pamokų, nurodant buvimo vietą;

58.7. Griežtas papeikimas (direktoriaus įsakymas);

58.8. Šalinimas iš gimnazijos (pagal gimnazijos nuostatus).

        59. Apie mokiniams taikomas drausmines nuobaudas skelbiama viešai.

VII. MOKINIO ATSAKOMYBĖ

 

 1. Mokiniams, kurie nuolat pažeidinėja elgesio taisykles, nevykdo pareigų, skiriamos nuobaudos nurodyta tvarka, žr. VI skyriuje.
 2. Už mokinio padarytą materialinę žalą (sulaužytą ar sugadintą inventorių, prirašinėtus, subraižytus suolus, suplėšytas ar pamestas knygas ir pan.) atsako jis ir jo tėvai (globėjai). Gimnazijos administracija gali paprašyti tėvų (globėjų) iki nurodyto termino sugadintą inventorių pakeisti, suremontuoti ar apmokėti jo remonto išlaidas pagal pateiktus dokumentus.

___________________________

 

 

TAMO lamalogo logo01 logo wbg emokykla logo 2 LITNET LT soninis MOKYKLOMS eduroam  LOGO Valančiaus vaikai Nuotolinio mokymo sistema logoImagine200 kepure STT  teise