Priėmimas

 pdf45Priėmimo mokytis į Elektrėnų „Versmės“ gimnaziją tvarkos aprašas, patvirtintas 2013 m. balandžio 23.d. įsakymu Nr.4V-84

 

Lankomumas

 pdf45 Mokinių lankomumo (vėlavimo) apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas, patvirtintas 2023-09-31, Nr.4V-156

 

Pažangumas

pdf45 ELEKTRĖNŲ „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO, FIKSAVIMO IR REZULTATŲ PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

pdf45ELEKTRĖNŲ „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO, FIKSAVIMO IR REZULTATŲ PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS, 2024-02-05, Nr. 4V-46

 

Individualių užgymo planų sudarymas

text45 ELEKTRĖNŲ „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO IR MOKOMŲJŲ DALYKŲ, DALYKŲ MODULIŲ IR TVARKOS KEITIMO TVARKOS APRAŠAS , patv, 2023-08-28, įsk. Nr. 4V-154

 

Informavimas

 pdf45Tėvų informavimo apie mokinių kėlimo į aukštesnę klasę, ugdymo programos baigimo, papildomų darbų skyrimo ar palikimo kartoti programą tvarkos aprašas, patvirtintas 2011 m. balandžio 12d. įsakymu Nr. 4V-251